IZPOSTAVLJENI OGLASI

 

TEHNO-TRADE D.O.O.


Splošni pogoji poslovanja podjetja TEHNO-TRADE D.O.O.

 

Posrednik: TEHNO-TRADE D.O.O., Rejčeva ulica 5, 5000 Nova Gorica, Telefon: 05/ 30 28 560, Matična številka: 5337852, Davčna številka: SI30215854

Nosilec licence: Filej Miranda, številka licence 00815

 

Naročnik: Fizična ali pravna oseba, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju.

 

Pogodba o posredovanju: je pisna pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in z naročnikom spraviti v stik tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina. Naročnik pa se zavezuje plačati provizijo za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

 

Plačilo za posredovanje (provizija): Provizija za posredovanje pri prodaji oz. nakupu nepremičnine znaša največ 4% od pogodbene cene nepremičnine, ki je predmet posredovanja. Naročnik je dolžan plačati provizijo v višini, kot je določena v 4. členu pogodbe o posredovanju. Posrednik ima pravico do plačila za posredovanje tudi v primeru, če stranki kasneje odstopita od sklenjene pogodbe ali predpogodbe.

 

Višina običajne posredniškega provizije za oddajo ali najem nepremičnine je v višini enomesečne najemnine.

 

Vsa plačila za  posredovanje, ki so določena s temi pogoji, so brez DDV in se ob izstavitvi računa povečajo za DDV ( davek na dodano vrednost).

 

Veljavnost splošnih pogojev poslovanja: Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročnikom sklene posrednik. Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi pogoji, veljajo določila pogodbe.

Naročnik potrjuje, da ga je posrednik pred ogledom nepremičnine seznanil z varnostno situacijo na lokaciji, kjer se nahaja nepremičnina. V slučaju kakršnekoli poškodbe na ogledu, nosi polno odgovornost naročnik, s čimer se le ta strinja.

 

Storitve posredovanja zajete v provizijo:

 

A) Prodaja oz. nakup nepremičnine

-Seznanitev naročnika s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi

-Seznanitev naročnika s predpisi pomembnimi za veljavno sklenitev pogodbe

-Seznanitev naročnika z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo        pogodbe

-Pojasnitev morebitnih tveganj

-Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine

-Preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb

-Oglaševanje v tiskanih in elektronskih medijih v obsegu in na način, ki ga določi posrednik

-Organizacija in vodenje ogledov

-Sodelovanje pri sklenitvi pogodbe

-Hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla

-Sestava pogodbe s strani univerzitetno diplomiranega pravnika

-Spremljanje izvrševanja kupoprodajne pogodbe

-Primopredaja nepremičnine in sestavitev primopredajnega zapisnika

 

B) Oddaja oz. najem nepremičnine

-Seznanitev naročnika s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi

-Seznanitev naročnika s predpisi pomembnimi za veljavno sklenitev pogodbe

-Seznanitev naročnika z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe

-Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine

-Preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih oseb

-Oglaševanje v tiskanih in elektronskih medijih v obsegu in na način, ki ga določi posrednik

-Organizacija in vodenje ogledov

-Sodelovanje pri sklenitvi pogodbe

-Primopredaja nepremičnine in sestavitev primopredajnega zapisnika

 

 

Če posrednik katere od storitev, na izrecno željo naročnika ne opravi, naročnik ni upravičen zahtevati znižanja provizije.

 

Druge določbe:

Posrednik in naročnik se lahko za posebno plačilo dogovorita tudi za druge storitve (Priprava predloga za vpis pravice na nepremičnini, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo; Zagotovitev izdelave cenilnega elaborata; Ureditev zemljiško knjižnega stanja nepremičnine, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, oziroma, če prodajalec še ni vpisan kot lastnik nepremičnine v zemljiško knjigo; Sestava prodajne pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredni izvršilni naslov; Druge storitve, za katere se posrednik in naročnik izrecno dogovorita.)

 

Če naročnik prekine pogodbo v nasprotju z dobro vero in poštenjem ali, če ne želi skleniti pogodbe z osebo, s katero ga je seznanil posrednik, pod pogoji, ki jih je pred tem sporočil posredniku, je dolžan plačati provizijo v višini kot je določena v 4. členu pogodbe o posredovanju.